לע"נ
מתוקה שרה סטיין ז"ל
Dedicated in loving memory of our niece
Melissa Sara Tick Stein
by
Basheva and Murray Goldberg

לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות