שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה + מותר לעלות ביום טוב לסוכה שעל גבי הספינה.אסור להשתמש ביום טוב בסוכה שעל גבי הגמל + מי שמצטער פטור מן הסוכה.שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה + מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה.מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה + מי שמצטער פטור מן הסוכה.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות