אם הנקב חיסר משהו מהאתרוג – פסול, אם לא – כשרנקב פוסל את האתרוג רק אם הוא עובר מצד אחד של האתרוג עד הצד השנינקב פוסל את האתרוג רק אם חיסר ממנו לפחות כזית
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות