רק לכהן טהור מותר לאכול את שניהםבשניהם הדין הוא שלא ייטול, ואם נטל – כשראת שניהם חייבים לאכול בטהרה בירושלים
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות