לכל הדעות כולם יכולים להיות קטומיםלכל הדעות כולם חייבים להיות שלמיםמחלוקת
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות