כל הדעות אסורלדעת בית שמאי אסור ולדעת בית הלל מותרלכל הדעות מותר
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות