כל הדעות אסורלדעת בית שמאי אסור ולדעת בית הלל מותרלכל הדעות מותר
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות